Category Archives: จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า สุราษฎร์ฯ ใช้อักษรย่อ สฎ เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นอันดับ 59 ของประเทศ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่าแก่[2] และยังมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ ชุมพรนครศรีธรรมราชกระบี่พังงา และระนอง

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074 หมู่บ้าน มีรายชื่ออำเภอดังนี้

 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. อำเภอดอนสัก
 4. อำเภอเกาะสมุย
 5. อำเภอเกาะพะงัน
 6. อำเภอไชยา
 7. อำเภอท่าชนะ
 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. อำเภอบ้านตาขุน
 10. อำเภอพนม
 1. อำเภอท่าฉาง
 2. อำเภอบ้านนาสาร
 3. อำเภอบ้านนาเดิม
 4. อำเภอเคียนซา
 5. อำเภอเวียงสระ
 6. อำเภอพระแสง
 7. อำเภอพุนพิน
 8. อำเภอชัยบุรี
 9. อำเภอวิภาวดี

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 35 เทศบาลตำบล และ 97 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

อำเภอกาญจนดิษฐ์

 • เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
 • เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
 • เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 • เทศบาลตำบลช้างขวา
 • เทศบาลตำบลกรูด

อำเภอดอนสัก

อำเภอเกาะสมุย

อำเภอเกาะพะงัน

 • เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 • เทศบาลตำบลบ้านใต้
 • เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
 • เทศบาลตำบลเกาะเต่า

อำเภอไชยา

อำเภอท่าชนะ

 • เทศบาลตำบลท่าชนะ

อำเภอคีรีรัฐนิคม

 • เทศบาลตำบลท่าขนอน

อำเภอบ้านตาขุน

 • เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
 • เทศบาลตำบลบ้านตาขุน

อำเภอพนม

อำเภอท่าฉาง

 • เทศบาลตำบลท่าฉาง
อำเภอบ้านนาสาร

 • เทศบาลเมืองนาสาร
 • เทศบาลตำบลพรุพี
 • เทศบาลตำบลคลองปราบ
 • เทศบาลตำบลท่าชี
 • เทศบาลตำบลควนศรี

อำเภอบ้านนาเดิม

 • เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอเคียนซา

 • เทศบาลตำบลเคียนซา
 • เทศบาล
Call Now Button