Category Archives: อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง การคมนาคม และเศรษฐกิจของจังหวัด เป็น 1 ใน 4 อำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่าน (สายกรุงเทพ – นครราชสีมา – อุบลราชธานี)

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองศรีสะเกษมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 20 ตำบล 173 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ในเมือง (Nai Mueang) 11. หัวรอ (Hua Ro) 12 หมู่บ้าน
2. วังน้ำคู้ (Wang Nam Khu) 8 หมู่บ้าน 12. จอมทอง (Chom Thong) 9 หมู่บ้าน
3. วัดจันทร์ (Wat Chan) 6 หมู่บ้าน 13. บ้านกร่าง (Ban Krang) 12 หมู่บ้าน
4. วัดพริก (Wat Phrik) 12 หมู่บ้าน 14. บ้านคลอง (Ban Khlong) 5 หมู่บ้าน
5. ท่าทอง (Tha Thong) 11 หมู่บ้าน 15. พลายชุมพล (Phlai Chumphon) 5 หมู่บ้าน
6. ท่าโพธิ์ (Tha Pho) 11 หมู่บ้าน 16. มะขามสูง (Makham Sung) 10 หมู่บ้าน
7. สมอแข (Samo Khae) 8 หมู่บ้าน 17. อรัญญิก (Aranyik) 10 หมู่บ้าน
8. ดอนทอง (Don Thong) 14 หมู่บ้าน 18. บึงพระ (Bueng Phra) 10 หมู่บ้าน
9. บ้านป่า (Ban Pa) 10 หมู่บ้าน 19. ไผ่ขอดอน (Phai Kho Don) 6 หมู่บ้าน
10. ปากโทก (Pak Thok) 7 หมู่บ้าน 20. งิ้วงาม (Ngio Ngam) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองพิษณุโลกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครพิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองอรัญญิก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอรัญญิกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังน้ำคู้และตำบลวัดพริก
 • เทศบาลตำบลพลายชุมพล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลายชุมพลทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหัวรอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวรอทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าทองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านคลองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำคู้ (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดพริก (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมอแขทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านป่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากโทกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกร่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ขอดอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงิ้วงามทั้งตำบล

หน่วยกู้ภัย[แก้]

 • สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ
 • หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก
 • หน่วยกู้ภัยบรูพา
 • ดับเพลิง

การคมนาคม[แก้]

ทางราง[แก้]

Call Now Button