Category Archives: จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง หรือบางสำนักจัดให้อยู่ใน ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 866,891 คน[2] มีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก วังทอง บางกระทุ่ม พรหมพิราม นครไทย ชาติตระการ วัดโบสถ์และบางระกำมีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นจังหวัดเดียวของภาคกลางที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว

จังหวัดพิษณุโลก

การเมืองการปกครอง[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

แผนที่อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอทั้ง 9 อำเภอมีดังนี้

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

แผนที่เขตเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 103 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลตำบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 76 แห่ง[36] โดยเทศบาลสามารถจำแนกได้ตามอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

อำเภอเมืองพิษณุโลก

อำเภอนครไทย

 • เทศบาลตำบลนครไทย
 • เทศบาลตำบลบ้านแยง

อำเภอชาติตระการ

 • เทศบาลตำบลป่าแดง

อำเภอบางระกำ

 • เทศบาลตำบลบางระกำ
 • เทศบาลตำบลปลักแรด
 • เทศบาลตำบลพันเสา
 • เทศบาลตำบลบึงระมาณ
 • เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
อำเภอบางกระทุ่ม

 • เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
 • เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
 • เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
 • เทศบาลตำบลสนามคลี

อำเภอพรหมพิราม

อำเภอวัดโบสถ์

 • เทศบาลตำบลวัดโบสถ์

อำเภอวังทอง

 • เทศบาลตำบลวังทอง

อำเภอเนินมะปราง

 • เทศบาลตำบลเนินมะปราง
 • เทศบาลตำบลไทรย้อย
 • เทศบาลตำบ
Call Now Button